CLR strict security...
 
Notifications
Clear all

CLR strict security là gì?


(@tuhocsql)
Active Member
Tham gia: 1 tháng trước
Bài viết: 7
Topic starter  

Controls the interpretation of the SAFEEXTERNAL ACCESSUNSAFE permission in SQL Server.

--> Để thiết lập an toàn trong SQL server

0 - Disabled - Provided for backwards compatibility. Disabled value is not recommended.

--> Bằng 0 : Được cung cấp cho khả năng tương thích ngược. Không nên sử dụng giá trị bị vô hiệu hóa.

1 - Enabled - Causes the Database Engine to ignore the PERMISSION_SET information on the assemblies, and always interpret them as UNSAFEEnabled is the default value, starting with SQL Server 2017 (14.x)

--> Bằng 1: Làm cho Công cụ cơ sở dữ liệu bỏ qua thông tin PERMISSION_SET trên các tập hợp và luôn hiểu chúng là KHÔNG AN TOÀN. Đã bật là giá trị mặc định, bắt đầu với SQL Server 2017 (14.x)


   
Trích dẫn
Chia sẻ: